Водни помпи, хидрофори и аксесоари. Промишлена арматура. Екологични системи и решения. Иновационни технологии.
БУЛТЕХ СИСТЕМ ЕООД

Монтаж на мембранни хидрофори

Монтаж на мембранни хидрофори

Разширителните съдове /хидрофори/ и автоклави с  постоянни или взаимнозаменяеми мембрани са изготвени съгласно изискванията за безопасност, указани в Директива 97/23/EG на Европейския Парламент. Настоящата инструкция за експлоатация е съставена в съответствие с приложение 1 на Директива 97/23/СЕ. 

Настоящата инструкция да се използва само ако не противоречи на инструкцията на производителя или ако липсва такава! 

2.Описание и предназначение на продуктите

В системите за отопление на вода се наблюдава повишаване на температурата, вследствие на което се увеличава обема й.Разширителният съд /хидрофор/ играе ролята на допълнителен обем за компенсация на разширението на водата. При отсъствие на разширителен съд налягането в системата може да се повиши до величина, която е опасна за цялостността на системата. Разширителният съд с мембрана е необходим компонент за дългосрочното и правилно функциониране на хидрофорни системи за снабдяване с питейна вода. Неговата функция се състои в поддържане налягането на водата, която постъпва от водопровода към потребителя и предпазване от хидравлични удари. Разширителните съдове /хидрофори/ най-общо са затворени метални обеми с мембрани .Мембраните имат формата на въздушен балон и са непосредствено прикрепени към фланец, което възпрепятства прекия контакт на водата с металните стени на разширителния съд. Между металния съд и мембраната има сгъстен въздух,който се вкарва през вентил, монтиран под защитна пластмасова капачка. Налягането на въздуха при доставка на нов разширителен съд е указано на табелката на продукта-предварителна настройка. 

     Внимание! При закупуване на разширителен съд изискайте от продавача да провери налягането на въздуха и ако не отговаря на указаното на табелката  искайте нов! 

3.Технически данни

Техническите данни на разширителния съд са посочени в табличка , която се намира върху всяко изделие.Указани са следните данни : код , сериен номер , дата на производство , вместимост , максимална работна температура , предварителна настройка , максимално работно налягане .Таблицата е прикрепена към разширителния съд и не бива да се отделя или да се променя нейното съдържание.Използването на продуктите трябва да е в съответствие с техническите данни от таблицата и в никакъв случай не трябва да се нарушават предписаните ограничения. 

4.Схема на свързване 

Разширителният съд трябва да бъде правилно оразмерен и инсталиран от технически обучен персонал.Ако разширителния съд e  неправилно подбран това може да причини щети на хората или имуществото.Монтажът трябва да се извършва от обучен технически персонал. За разширителни съдове по-тежки от 30кг е необходимо при повдигане да се използват  повдигащи средства. Системата, където е монтиран разширителния съд трябва да има предохранително устройство ограничаващо налягането, за да гарантира , че няма да бъде превишено максималното работно налягане. 

5.Техническо обслужване

Техническото обслужване трябва да се осъществява от опълномощен специализиран технически персонал. Необходимо е разширителните съдове да се контролират не по-малко от веднъж годишно или при констатирано често включване на помпата на хидрофорната уредба. Проверката на налягането на въздуха в разширителния съд с мембрана се извършва като:

               - изключва се електрозахранването на хидрофорната уредба;

               - затваря се крана от хидрофора към сградната инсталация. Ако няма такъв кран се спира водоподаването от всички други водоизточници към сградата (спира се крана след водомера);

                - отваря се най-ниско разположен спирателен кран, от който може да се източи водата в сградата  или се отваря кран за източване на хидрофора;

                - изчаква се докато налягането в хидрофорната уредба да спадне до нула и се измерва налягането на въздуха в разширителния съд на вентила разположен в горния край на съда с манометър за измерване налягането в гумите на автомобила. 

                Ако няма други препоръки налягането на въздуха трябва да е с 0,2 bar по-ниско от налягането на включване на механичния пресостат или на електронния пресостат, но не по-малко от 1,5 bar.

 При необходимост се напомпва допълнително въздух до постигане на препоръчаното налягане;

          - затваря се крана за изпускане водата от хидрофорната уредба;

          - включва се електрозахранването на хидрофорната уредба;

               - отваря се крана след водомера и крана към сградната инсталация.

6.Други предохранителни мерки

Неспазването на горните указания може да доведе до смъртоносни травми на хора и повреда на вещи и имущество, а също може да причини неизправност на съда.Налягането не трябва да достига стойности, превишаващи указаните в таблицата на съда /хидрофора/.

Забранява се паленето на огън , пробиването на дупки, отварянето по какъвто и да било повод на разширителния съд. 

Разширителният съд  никога да не се демонтира по време на експлоатация,когато е под налягане.

Забранено е превишаването на максималната работна температура или максималното налягане. Забранява се използването на разширителния съд  за цели различни от предписанието. Всеки разширителен съд  се подлага на изпитание, проверка и опаковка преди спидитирането му.Производителят в никакъв случай не носи отговорност за щети, причинени от неправилен транспорт или обработка на товара, ако не са използвани най-подходящите средства, гарантиращи цялостност на продукцията и безопастност  на хората.

Производителят на разширителни съдове не носи отговорност за щети нанесени на хора и имущество в следствие от неправилно използване, несъответстващо на указанията за експлоатация на продуктите и цялата  система.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.