Водни помпи, хидрофори и аксесоари. Промишлена арматура. Екологични системи и решения. Иновационни технологии.
БУЛТЕХ СИСТЕМ ЕООД

Монтаж на стационарни водни помпи

Монтаж на водни помпи

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТАЦИОНАРНА ВОДНА ПОМПА 

 

ВНИМАНИЕ !!! 

АКО НЯМАТЕ НЕОБХОДИМАТА КВАЛИФИКАЦИЯ  ПОТЪРСЕТЕ КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА МОНТАЖ  И  ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОМПАТА ВИ!


ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ ВАЖАТ САМО ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ ПОМПАТА Е МОНТИРАНА ОТ КВАЛИФИЦИРАНИ ЗА ТОВА ЛИЦА!   

МОЛЯ, СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЛИ НА ВНОСИТЕЛЯ!

Тази инструкция да се използва само тогава, когато производителя или вносителя не е предоставил такава.

І. Какво трябва да се направи след доставката на помпата?     

      1. Веднага да се провери дали доставената помпа отговаря на поръчаната, като се сверят данните от табелката на помпата. Ако има повреди по опаковката или помпата веднага се обадете на продавача. 

      2. Да се подготви кладенеца или резервоара за монтаж на помпата.     

   3. Да се подготви помещението за монтаж на помпата според: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА МОНТАЖ НА ХИДРОФОРИ И ПОМПИ.            

      4.Изисквания при  монтаж на помпи в помпено помещение.

    а) при еднокорпусно изпълнение 

При монтажа на помпения агрегат да се осигури здраво закрепване към фундамента (пода), като за намаляване на предавания шум и вибрации да се използват гумени тампони или цяла гумена подложка с вграден текстил. По изключение за малки помпени агрегати с мощност до 1,5 kW се допуска окачване на капронови въжета за три точки от конструкцията, при монтиране в помещения защитени от пряко слънчево греене (най-често в кладенци с достатъчно голям диаметър при наличието на вградени стъпала). Поради голямата влажност в кладенците използването на твърдо окачване с болтове и гайки не е желателно поради затруднен демонтаж и бърза корозия на крепежните елементи.

     б) При двукорпусно изпълнение на помпения агрегат.

Да се спазват инструкциите за монтаж и експлоатация на фирмата производител! 

Да се използва смукателна тръба с диаметър по-голям или най-малко равен на диаметъра на смукателния отвор на помпата. При дебити до 9m/3h да се използват самозасмукващи помпи с вградена ежекторна степен серия JSW, PKS и PLURIJET при смукателни тръбопроводи със смукателна дълбочина до:

       - 9 метра при обща дължина на тръбата  до 9 метра;

       - 2 метра при обща дължина на тръбата  25 метра   /с увеличаване на общата дължина на тръбата смукателната дълбочина намалява по линеен закон/.

Центробежните помпи (едно и многостъпални) серии CP, HF , NGA, F , 2CP , 3-4CP нямат самозасмукващи свойства и да се използват по изключение при  смукателни височини до 7 метра.

От смукателя до помпата, смукателният тръбопровод да няма обратни наклони и сифони, които се обезвъздушават трудно.

Смукателят да има мрежа с отвори не по-малки от 0,4мм. Използването на мрежа с по-малки отвори и допълнителни мрежи затруднява силно работата на помпата, като увеличава опасността от запушване.

Смукателят да се монтира най-малко на 20 см от дъното и от страничните стени на водоема.

За лесна смяна на смукателя в края на вертикалната част на смукателната тръба да се монтира холендър.

При водоизточници с течаща вода /носеща пясък/ да се предвиди по възможност използване на система от междинни утаители и преливници, за ограничаване попадането на частици в зоната на засмукване. Утаителите да се почистват редовно от попадналия в тях пясък.

Връзките по смукателния тръбопровод да се изработят със запояване или резби с уплътнител. 

       Внимание!!!

     Използването на бързи връзки с полиетиленови тръби и гъвкави армирани смукателни тръбопроводи е нежелателно поради опасност от разхерметизиране. 

       Внимание !!!

        Най-малката нехерметичност по смукателната част на помпата може да доведе до промяна на параметрите на помпата, включително до незасмукване.

В райони с много твърда вода и механични примеси, възвратният клапан на смукателя да се подменя профилактично на всеки две години.При необходимост ни потърсете на: тел. 0878290015 или bultech.sys@abv.bg   

 

Монтаж на водни помпи

Не допускайте да попадне вода

директно върху помпата! 
Монтаж на водни помпи


Смукателната тръба трябва да е
с
лек наклон към водоизточника!
Монтаж на водни помпи

Укрепете входящата и изходяща тръба!
 
Монтаж на водни помпи

 Преди пускане на помпата           

 проверете дали захранващото       

 напрежение е 220 V + 10% и        

 поставете сответстващ ел.                                         

 предпазител!

 


Монтаж на водни помпи

 


 При пускане на помпата проверете            

 дали посоката на въртене на двигателя    

 съвпада с указаната на входа!         

    


Монтаж на водни помпи


Преди пускане на помпата 

напълнете корпуса и смукателната

част с вода!

    
Монтаж на водни помпи
                                                                                       

Ако температурата на околната       

среда падне под 0°С, източете        

водата от помпата и изключете       

ел. захранването!     
Монтаж на водни помпи

         


Ако помпата не е работила дълго        

време е необходимо да се развърти   

ротора ( както е показано на фиг.8).   
Монтаж на водни помпи


След като помпата е свързана се

проверяват всички тръбни връзки,

за да не се допусне всмукване 

на въздух или теч!

Монтаж на водни помпи

 

 


Помпата трябва да е заземена      

към ел. инсталацията!

Използвайте трижилен кабел,
а щепселът и контактът да са            

тип шуко!

Монтаж на водни помпи

 

 


Замерването на налягане и дебит         

се извършва на изхода на           

водната помпа!                


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.